Milan Remko, prof. Ing. DrSc. /29.10.1948/

Vysokoškolský profesor, vedec. Maturoval na SVŠ v Dolnom Kubíne/1966/. Absolvoval štúdium na CHTF SVTŠ /1966-1971/. Pracoval ako výskumný pracovníkv Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave./1972-1974/, vo výskumnom ústave papiera a celulózy 1974- 1978/, od roku 1978 na Farmaceutickej fak. UK v Bratislave ako vedecký pracovník /1978-1992, docent 1992-1998/ a profesor od roku 1998.

Publikoval ako autor a spoluautor viac ako 130 pôvodných vedeckých prác v chemických a farmaceutických odborných časopisoch. Je autorom viacerých odborných kníh a skrípt. Je členom vedeckej rady FaF UK, členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, členom 3 medzinárodných vedeckých spoločností – Medzinárodná spoločnosť pre teoretickú chemickú fyziku, Združenie teoreticky orientovaných chemikov, Fellov of The Royal Society of Chemistry v Londýne a 3 medzinárodných biografických združení. Je uvedený v 5 biografických publikáciach v Anglicku a USA.

webmaster & design profidesign.sk, 2008